Company profile

บริษัท เจตริน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ก่อตั้งโดยจากผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างโดยนวัตกรรมใหม่จากต่างประเทศมามากกว่า 10 ปี เพื่อให้บริการในงานก่อสร้างที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

การประกอบธุรกิจของ บริษัท เจตริน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยยึดหลักในการปฏิบัติงานทั้งเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน ตะหนักถึงการก่อสร้างบนพื้นฐาน วิศวกรรม และ สถาปัตยกรรม เป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันทาง บริษัท เจตริน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าธุรกิจขนาดกลางรวมไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่มากมาย                                                  ตัวแทนจำหน่ายสินค้าบลูสโคป